Skovbo Vandsamarbejde

I 2004 stiftedes Skovbo Vandsamarbejde som er et interessentskab bestående
af de 8 almene vandværker i gl. Skovbo Kommune, samt Københavns
Vandforsyning, der driver et indvindingsanlæg i Regnemark. Formålet med
selskabet er fælles varetagelse, overvågning og beskyttelse af de
vandressourcer, som interessenternes anlæg i dag indvinder vand fra og i
fremtiden forventes at udnytte til indvinding.

I øjeblikket er selskabets hovedopgave at lokalisere og sløjfe ubenyttede gamle brønde/boringer på ældre ejendomme, for at sikre at nedsivning af forurening til grundvandet ikke kan finde sted.
Sløjfningerne foretages uden omkostninger for ejerne.

Køge Vandråd

I forbindelse med kommunesammenlægningen med Køge Kommune, er der stiftet
Køge Vandråd, bestående af samtlige 16 vandværker i den nye Køge Kommune.
Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde
mellem alle vandværkerne i Køge Kommune, herunder at optræde som forhandler
i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles
opgaver indenfor vandforsyning.