Skovbo Vandsamarbejde

Skovbo Vandsamarbejde har siden 2004 vederlagsfrit lukke mange gamle brønde og boringer i gl. Skovbo Kommune.
Da der ikke længere findes kendte brønde og boringer ik området, har Skovbo Vandsamarbejde besluttet at lukke selskabet.
Selskabet er lukket 13. oktober 2021, og igangværende aktiviteter blev afsluttet i 2021

I 2004 stiftedes Skovbo Vandsamarbejde som er et interessentskab bestående
af de 8 almene vandværker i gl. Skovbo Kommune, samt Københavns
Vandforsyning, der driver et indvindingsanlæg i Regnemark. Formålet med
selskabet er fælles varetagelse, overvågning og beskyttelse af de
vandressourcer, som interessenternes anlæg i dag indvinder vand fra og i
fremtiden forventes at udnytte til indvinding.

I øjeblikket er selskabets hovedopgave at lokalisere og sløjfe ubenyttede gamle brønde/boringer på ældre ejendomme, for at sikre at nedsivning af forurening til grundvandet ikke kan finde sted.
Sløjfningerne foretages uden omkostninger for ejerne.

Køge Vandråd

I forbindelse med kommunesammenlægningen med Køge Kommune, er der stiftet
Køge Vandråd, bestående af samtlige 16 vandværker i den nye Køge Kommune.
Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde
mellem alle vandværkerne i Køge Kommune, herunder at optræde som forhandler
i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles
opgaver indenfor vandforsyning.