Husets Rum

Der må godt være forskellige temperaturer i boligen, men ikke for meget. Eksempelvis er en temperatur på 16-18°C i soveværelset tilstrækkelig for de fleste.

Hvis temperaturen i et rum holdes lavere end i andre rum bør døren være lukket.

Dørene bør dog holdes lukkede til rum med lavere temperatur. I rum, hvor temperaturen er under 14°C er der risiko for fugtproblemer og fodkulde.

Temperaturen

En rumtemperatur på ca. 21°C er passende for de fleste. Ved højere temperatur vil varmeforbruget øges, skønsmæssigt med 5-6% for hver grad temperaturen hæves.

Skal der varme på i et rum, så skru op for alle radiatorer i rummet. Det giver den bedste komfort og den største afkøling. Senest en time efter en radiator er åbnet, skal den være kold i bunden.

Hvis ikke, så er den overbelastet og der bør skrues ned for den. Radiatorer bør ikke afskærmes eller tildækkes. Det hindrer en effektiv varmeafgivelse. Tørring af tøj på radiator kan give fugtproblemer.

Radiator-Termostaten

Det er en god ide at få monteret radiator-termostater, hvis det ikke allerede er gjort. Så kan den gratis varme fra solen, lamper, TV og mennesker spare på fjernvarmen.

Radiator-termostaten sørger for at holde den indstillede temperatur og skruer selv ned, hvis solen skinner ind eller der på anden måde kommer varme i stuen.

Hvis du derimod ikke kan opnå 21° C, selvom du åbner helt for alle radiatorer i et rum, er der noget galt.

Føleren, der registrerer temperaturen, kan være indbygget i håndtaget eller sidde et helt andet sted. Føleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler eller lignende.

Indstilling af radiatortermostaten

Brug et godt termometer, når du skal indstille termostaten. Du skal placere termometeret på en indervæg i ca. 1,5 meters højde.

Stil termostaten i en mellemstilling. Efter et par timer kan du kontrollere, om temperaturen er passende. Stil derefter termostaten lidt op eller ned indtil den ønskede temperatur er fundet.

Men husk – der kan godt gå 1 – 2 timer før reguleringen kan mærkes.

Når du har opnået den ønskede temperatur, kan du sætte en markeringsstreg på ventilen med en spritpen eller kuglepen.

Retur-termostaten

Ældre anlæg har ofte en termostat siddende i radiatorafgangen. Den slags kaldes en retur-termostat, og den sikrer en god afkøling af fjernvarmevandet.

Derimod udnytter en returtermostat kun i ringe grad den gratis varme fra solen m.m. Returtermostaten skal indstilles løbende i takt med ændring i vejret, og det er vigtigt at indstille alle returtermostater i samme rum

Natsænkning

Tidsstyret natsænkningsautomatik kan være en energibesparende foranstaltning. Ingen rum i boligen bør dog komme under14°C.

Den ideelle temperatur i soveværelset er 16 – 18 Celsius.

Er der cirkulationspumpe på anlægget, kan en tidsstyring også spare på elforbruget.

Automatiske styringsanlæg skal indstilles i overensstemmelse med forskrifterne, og det skal jævnligt kontolleres, om anlægget fungerer tilfredsstillende.

Udluftning

Stillestående luft i boligen optager fugt og bliver efterhånden iltfattig. Derfor skal der udluftes flere gange om dagen.

Den bedste måde er at skabe gennemtræk i 5-7 minutter. Det giver luftfornyelse uden at vægge og møbler afkøles. Radiatorerne bør lukkes under udluftningen.

Fugt

Fugt i boligen kan undgås ved at sikre, at temperaturen aldrig kommer under 14°C. Samtidig skal der ske hyppig udluftning i rummet – og møbler bør ikke placeres tæt op ad kolde ydervægge.

Kommer der dug i hjørnerne af termoruder er der for fugtigt i rummet. Der bør være aftræk eller udluftning i køkken og badeværelse.

Desuden giver det er bedre indeklima, hvis du får monteret udluftningsventiler i opholds- og soverum.

Gode spareråd

Hvis de her nævnte anvisninger følges, er der gode muligheder for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig bliver varmeforbruget rimeligt – og miljøet skånes.

Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50°C. Ved højere temperatur opstår der risiko for kalkaflejring i varmtvandssystemet.

Spar på vand og varme. Vask ikke op under rindende vand og husk, at brusebade er billigere end karbade.

Til et karbad bruges typisk 125 l vand. Et brusebad på 5 minutter bruger kun ca. 45 l vand.

En god tommelfingerregel siger, at en temperatursænkning på 1°C i boligen sparer 5-6% af det årlige varmeforbrug. Omvendt naturligvis, hvis boligens temperatur hæves.

Når du tager på arbejde eller måske er bortrejst i vinterferien, kan du godt skrue ned for varmen. Husk bare, at temperaturen ikke må komme under ca. 14° C.

Undgå for høje temperaturer. 21° C i opholdsrum er tilstrækkeligt for de fleste. Det er en god ide jævnligt at kontrollere temperaturen i de enkelte rum.

El-varme, brændeovn m.m

Når man har fjernvarme, er det en dårlig idé at tænde for en elvarmeovn. En elvarmeenhed vil altid være mere end dobbelt så dyr som en fjernvarmeenhed.

En brændeovn kan være hyggelig og give dejlig varme. Om det er en økonomisk fordelagtig varme afhænger af brændets pris og varmeenergiindhold.

Imprægneret træ, lakeret eller malet træ samt limtræ, spånplader og lignende må i følge miljøloven ikke brændes af.

Måleraflæsning

Gør det til en god vane at holde øje med måleren

For varmeforsyningens samlede økonomi, og dermed for forsyningens prisfastsættelse, er det af største betydning, at fjernvarmevandet får en god afkøling hos forbrugeren.

Afkølingen er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem) og den temperatur, det forlader anlægget med (retur). I varmeperioden oktober til april skal det være muligt at afkøle mellem 30 og 40 grader.

Aflæs måleren for en sikkerheds skyld!

Et fjernvarmeanlæg er normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. Så selv om det er sjældent, der opstår problemer med et varmeanlæg, som kan berøre det økonomiske mellemværende mellem varmeforsyningen og forbrugeren, er det absolut anbefalelsesværdigt, at forbruget kontrolleres regelmæssigt. Mindst én gang om ugen bør måleren aflæses.

Skulle der opstå problemer omkring et forbrug, er det kun det førte aflæsningskort, der kan dokumentere uregelmæssigheden.